OTOPARK YÖNETMELİĞİ

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinin (h) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "h) Otopark Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Otopark Yönetmeliği kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve otopark sayısını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir." MADDE 2 – Aynı Tebliğ’ in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinin (ı) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "ı) Daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilavelerde, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde Yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir." MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "a) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir: Kullanım Çeşitleri Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmeler Nüfusu 50.001-200.000 arasında olan yerleşmeler Nüfusu 200.000'den fazla olan yerleşmeler 1- Meskenler 3 daire için 3 daire için 3 daire için 2- Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları Dükkan, Mağaza, Banka 50 m2 40 m2 30 m2 Büro Binaları 50 m2 40 m2 30 m2 Sauna ve Hamam 50 m2 40 m2 30 m2 3- Konaklama Tesisleri Oteller 5 oda için 5 oda için 5 oda için Moteller Oda Sayısının %80'i kadar Oda Sayısının %80'i kadar Oda Sayısının %80'i kadar Hosteller 5 oda için 5 oda için 5 oda için Tatil Köyleri 4 oda için 4 oda için 4 oda için Apart Oteller 2 ünite için 2 ünite için 2 ünite için Pansiyonlar 4 oda için 4 oda için 4 oda için Termal Tesisler 4 oda için 4 oda için 4 oda için Kampingler 1 ünite için 1 ünite için 1 ünite için Kırsal Turizm Tesisleri 4 ünite için 4 ünite için 4 ünite için 4- Yeme, İçme Eğlence Tesisleri Gece Kulübü 50 m2 40 m2 30 m2 Gazino 50 m2 40 m2 30 m2 Diskotek 50 m2 40 m2 30 m2 Düğün Salonu 50 m2 40 m2 30 m2 Birahane 50 m2 40 m2 30 m2 Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler 50 m2 40 m2 30 m2 Diğerlerinden Her Biri İçin 50 m2 40 m2 30 m2 Lokanta, Pastane, Fırın, 50 m2 40 m2 30 m2 5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri Konferans Salonu 30 oturma yeri 20 oturma yeri 10 oturma yeri Tiyatro- Sinema 30 oturma yeri 20 oturma yeri 10 oturma yeri Kütüphane 30 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri Kapalı Yüzme Havuzu 30 oturma yeri 30 oturma yeri 20 oturma yeri Açık ve Kapalı Spor Salonu 30 oturma yeri 20 oturma yeri 10 oturma yeri 6- Fuar, Kongre ve Sergi Merkezleri Kapasitenin %5'i oranında Kapasitenin %5'i oranında Kapasitenin %5'i oranında 7- Eğitim Tesisleri Üniversite ve Yüksek Okullar 400 m2 300 m2 200 m2 İlk ve Orta Öğrenim Kurumları 400 m2 400 m2 300 m2 Özel Okul, Dersane, Kuran Kursu 400 m2 400 m2 300 m2 Öğrenci Yurtları ve Kreşler 400 m2 400 m2 400 m2 8- Sağlık Yapıları Hastaneler 125 m2 100 m2 75 m2 Sağlık Ocağı, Dispanser ve Diğerleri 125 m2 125 m2 125 m2 9- İbadet Yerleri 300 m2 200 m2 100 m2 10- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı Diğer Kuruluşlar 100 m2 100 m2 75 m2 11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret 200 m2 200 m2 200 m2 12- Küçük Sanayi Tesisleri 125 m2 125 m2 125 m2 13- Oto Sanayi Sitesi 40 m2 40 m2 40 m2 14- Toptancı Hali 125 m2 100 m2 75 m2 15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2 Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2 Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2 16- Açık Tesisler Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri 60 m2 Alan 60 m2 Alan 40 m2 Alan Rekreasyon Alanı 300 m2 Alan 300 m2 Alan 300 m2 Alan Çay Bahçesi 75 m2 Alan 60 m2 Alan 45 m2 Alan Açık Spor Alanları 50 m2 Alan 50 m2 Alan 50 m2 Alan Açık Yüzme Havuzu 30 m2 Alan 30 m2 Alan 30 m2 Alan Semt Pazarı 100 m2 Pazar alanı 75 m2 Pazar alanı 75m2 Pazar alanı için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur. Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir." MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğ’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "MADDE 4 – Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır: a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi tarafından 6 gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır. 1. Grup için tarifedeki bedelin %100'ü 2. Grup için tarifedeki bedelin %90’ı 3. Grup için tarifedeki bedelin %80'i 4. Grup için tarifedeki bedelin %70'i 5. Grup için tarifedeki bedelin %60'ı 6. Grup için tarifedeki bedelin %50'si otopark bedeli olarak alınır. b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan ve otopark yapısı için, 1) Birim Otopark Bedeli; birim otoparkın arsa ve yapı payları toplamının, en fazla yüzde kırkı alınmak suretiyle, belediye meclisi veya il genel meclisi tarafından, (a) bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınarak, Yönetmelikte ve bu Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli, Birim Otopark Arsa Payı; hiçbir şekilde Birim Otopark Yapı Payının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere, imar planında bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin planda belirlenen emsal hesabına konu alana bölünerek, birim otopark alanı ile çarpılması sonucu tespit edilen bedeli, Birim Otopark Yapı Payı; yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de yer alan otoparka ait birim fiyatlar esas alınarak hesaplanan bedeli, ifade eder. 2) (1) inci alt bentte açıklanan esaslara göre hesaplanan Birim Otopark Bedeli; her bölge ve genel otopark yeri için, her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra, (a) bendinde belirtilen gruplarda belirtilmek suretiyle, belediye meclisi kararı veya il genel meclisi kararı alındıktan sonra kesinleşir. 3) Otopark yeri gösterilen parsellere ilişkin otopark bedelinin yüzde yirmibeşi yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise onsekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya tahvil üzerindeki değeri esas alınarak Devlet tahvili olarak ödenir. Otopark yeri göste-rilmeyenler hakkında, Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre işlem yapılır. Otopark yeri gösterilmeyen yapılarda peşin ödeme, otoparkın yapı payı üzerinden yapılır. Arsa payı, otopark yeri gösterildikten ve idarece ilgililere tebliğ edildikten sonra, yapı payının bakiyesi ile birlikte o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. 4) Otopark bedelleri Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır. 5) Tahsilat makbuzunda, yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı da belirtilir. Bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur." MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.