SORUNLU KOMŞU

SORUNLU KOMŞU

...............................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün.................... (çekilmez hal yazılır)................sebebiyle mülkiyet hakkının devri. OLAY : Yöneticisi bulunduğum...............ili..............ilçesi ................mahallesi..............caddesi.............sokakta ............ada........... parselde bulunan......kapı numaralı apartmanın......nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ................(çekilmez hal yazılır) ............... sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur. HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat. DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin.......nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih...../...../.......) Davacı(Adı-Soyadı,İmza) EKLER : 1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi. 2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı