ATIK SU DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIK SU DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ (DESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların kanalizasyon sistemine deşarjı, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak İdarece gösterilecek atıksu arıtma tesislerine boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesine ilişkin esas, yöntem, kısıtlamalar, izleme ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik; İdare’nin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri kapsar. Yasal Dayanak Madde 2 (1) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. ve 20. Maddelerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (1) Bu yönetmelikte geçen; Abone: DESKİ ile hizmet sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, Alıcı Ortam: Atıksuların Kanun, Yönetmelikler ve Teknik Usuller çerçevesinde deşarj edildiği, doğrudan veya dolaylı olarak karıştığı deniz, göl, dere, akarsu, arazi ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdiği fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları alıcı ortamının doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek duruma getirilebilmeleri için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem ve prosesleri, Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinde oluşan ya da foseptiklerden çıkan, sıvı-katı madde karışımı, Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle, verildikleri alıcı ortama dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri, Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri tamamen veya kısmen değişmiş suları, Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını, Atıksu Arıtma Tesisi: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuların arıtılması için kurulan her türlü tesisi, Atıksu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında evsel ve / veya endüstriyel kaynaklı atıksuları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistem kanalizasyon yapılarında ise bu atıksulara ek olarak yağmur sularını da birlikte taşıyan kanalları, Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, sanayi bölgeleri, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, tarımsal alanlar, kentsel bölgeler, eğitim kuruluşları, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri, Ayrık Sistem: Atıksuların ve yağmur sularının ayrı ayrı kanallarda taşınarak uzaklaştırılmasını sağlayan sistemleri, Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacası ile kanalizasyon sistemi arasındaki mülk sahibine ait kanalı, Birleşik Kanal: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanalları, Daire Başkanlığı: DESKİ’de kurulu olan Daire Başkanlıklarını, Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini, Deşarj: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon sistemine veya alıcı ortama boşaltılmasını, Deşarj İzin Belgesi (DİB): Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayarak; kanalizasyon sistemine deşarj eden ve/veya atıksularını fosseptikte toplayarak İdare’nin atıksu arıtma tesislerinde bertaraf etmek isteyen atıksu kaynaklarına verilen belgeyi, Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları, Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları, Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz hazneyi, İdare: Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (DESKİ), İş Planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından, Yönetmelikte belirtilen kanalizasyon sistemine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu ön arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren planı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan atıksu kaynağına İdare tarafından verilen görüşü, Kanalizasyon Sistemi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi, Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Atıksularındaki kirleticilerin değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan atıksu kaynaklarının ödemek zorunda oldukları bedeli, Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında yönetmeliklerde tanımlı standartlar ve özelliklere uygun olarak alınarak oluşturulan karışık numuneyi, Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla; numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıyı, Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan örneği, Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak altyapı tesislerine boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları amacı ile kurulan her türlü arıtma tesisini, Önemli Kirletici Kaynaklar: Debisi 50 m3/gün’ den büyük olan ve sadece temel kirleticiler ihtiva eden atıksular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri itibariyle tehlikeli ve zararlı maddeler ihtiva eden proses atıksuyuna sahip atıksu kaynaklarını, Parsel Bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıyı, Su ve Kanal Durum Belgesi: İnşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki içmesuyu ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi, Şahit Numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile aynı koruma koşulları altına alınarak ve eş zamanlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetki verilen laboratuvarlara tesis sahibi tarafından gönderilen ve analizi yapılan numuneyi, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri, Temel Kirleticiler: Atıksuları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksik etkisi olmayan kirleticilerdir. Bu Yönetmelik kapsamı içinde temel kirleticiler aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Biyolojik Oksijen ihtiyacı (BOI5) Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOI) Askıdaki Katı Madde (AKM) Toplam Fosfor (T-P) Toplam Azot (T-N) Yağ ve Gres Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir), Toksik Kirleticiler: Genel olarak endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür vb.) kirleticileri, Toplu Sanayi Bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgeleri, esnaf ve sanatkâr siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri, Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi: Kamu ve özel kuruluşlara bağlı olarak çalışan, Vidanjör Takip ve Kontrol Sistemine dahil olan; kanal, kolektör ortamına zarar vermeyecek şekilde, İdare tarafından tespit edilen deşarj noktalarına evsel ya da endüstriyel nitelikteki atıksuları boşaltacak vidanjörlere verilecek belgeyi, Vidanjör İşletme Sözleşmesi: İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren vidanjör veya benzeri bir araç ile atıksu kaynağında oluşan evsel ve/veya endüstriyel atıksuların taşınmasının, İdare’nin atıksu arıtma tesislerine ve/veya özel bertaraf tesislerine boşaltılmasının kontrolü ve izni amacıyla İdare ve vidanjör firması arasında yapılan 1 yıllık sözleşmeyi, Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular ve drenaj sularını taşıyan kanalları, Yetkili Kurum: Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerini, ifade eder. Genel Hükümler Madde 4 (1) Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır; Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Kanalizasyona bağlantısının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye ait foseptikte toplanması zorunludur. Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kanalizasyon sistemini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon sistemine verilemez. İdare’ye ait altyapı tesislerinden faydalanırken bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uymayarak kanalizasyon sistemine ve atıksu arıtma tesislerine zarar verenler, oluşan zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır. Evsel veya endüstriyel atıksuyun, kanalizasyon sistemine bağlanabilmesi veya vidanjör vb. bir taşıma aracı ile taşınarak, İdare’nin atıksu arıtma tesislerine boşaltılabilmesi için; Kanalizasyon sisteminin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması, Çalışan personel ve çevre halkı için sağlık yönünden risk oluşturmaması, Atıksuların verildiği atıksu arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, Bir klasik biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler içermemesi, Arıtma tesisinde oluşacak artıkların (çamur vb.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir. Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması esastır. Yapılan denetimler sırasında atıksu kaynağının, şebeke suyu harici su kullanımı veya şebeke suyu ile birlikte başka kaynaklardan da su kullanımı olduğu tespit edilir ise, atıksu kaynağının atıksu abonesi olması ve arıtılan toplam su miktarı üzerinden atıksu bedeli ödemesi zorunlu olup bu konuda DESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılır. Atıksu abonesi olmayan atıksu kaynaklarına, bu Yönetmelikte belirtilen hükümleri yerine getirseler dahi, DİB veya izin kapsamı dışında kaldıklarına dair yazı verilmez. Kuyu suyu kullanan atıksu kaynakları, İzin süreci içerisinde, ilgili kurumdan alacakları kuyu kullanımlarına ilişkin belgelerin örneklerini, İdare’ye sunmak zorundadır. Atıksu kaynakları, şebeke suyu harici su temin şekillerini, kullanım miktarlarını, atıksu deşarj miktarlarını ve tesis içindeki kullanım amacını, izin işlemleri sırasında İdare’ye sunmuş oldukları belgelerde belirtmek zorundadır. Yükümlülük Madde 5 (1) Atıksularını atıksu altyapı sistemine deşarj eden atıksu kaynakları, Madde 4’ te belirtilen genel ilkeler doğrultusunda, kanalizasyon sistemlerinin, atıksu arıtma tesislerinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak, foseptik, ön arıtma ve / veya arıtma tesislerini, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uyarınca kurup, işletmek ile yükümlüdür. İKİNCİ BÖLÜM YASAKLAMALAR VE KISITLAMALAR Kanalizasyon Şebekesine Müdahale Madde 6 (1) İdare’nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi kurum, kuruluş veya özel, tüzel kişiler tarafından kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz bağlanılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon sisteminden su alınamaz. Atıksu kontrol çalışmaları kapsamında veya herhangi bir şekilde bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar ilgili Daire Başkanlığına bildirilir. Bununla ilgili denetim ve yaptırımlar ilgili Daire Başkanlığı tarafından uygulanır. Yağmur Suyu Deşarjları Madde 7 (1) Bölgede ayrık sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan bütün diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına ve hiçbir atıksu kanalı da yağmursuyu kanalına bağlanamaz. (2) İdare gerekli gördüğünde bağlantı noktalarından atıksu numunesi alabilir. Bu durumda atıksu kaynağı, sahası içerisinde yer alan yağmur suları ve kirli olmayan bütün diğer yüzey sularına karışan kirlilikten sorumludur. Kirlilik tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemler ilgili Daire Başkanlığı tarafından uygulanacaktır. Proses Dışı Atıksular Madde 8 (1) Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atıksuların (temassız soğutma suları, vb.) kanalizasyon sisteme verilmesi yasaktır. Ancak zaruri durumlarda İdare'nin özel izni ile bu tür atıksular kanalizasyon sistemine verilebilir. Havuz suları vb. hangi kanala (yağmursuyu kanalı veya atıksu kanalı) bağlanacağının takdiri İdare’ ye aittir. Seyreltme Madde 9 (1) Endüstriyel atıksuların kirlilik ihtiva etmeyen sularla (soğutma suları, yağmur suları vb.) seyreltilmesi ve bu şekilde Yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen limitlere uygunluklarının sağlanması yasaktır. Seyreltme yaptığı tespit edilen işletmelere by-pass yaptığı kabul edilerek 30 (otuz) günlük KÖP tahakkuk ettirilir. Bir yıl içerinde 3 (üç) defa seyreltme yaptığı tespit edilen işletmelerin DİB’i iptal edilir. Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıklar ve Diğer Maddeler Madde 10 (1) Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler, altyapı tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler veya altyapı tesislerinde çalışan personele ve alıcı su ortamının kalitesine zarar veren maddelerin altyapı tesislerine verilmesi yasaktır. (2) Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler, hiçbir şekilde kanalizasyon sistemine verilemez. Verildiğinin tespit edilmesi halinde atıksu kaynağına, gerekli önlemlerin alınması için süre verilerek, bu Yönetmelikte belirtilen cezai işlemler ve yaptırımlar maddelerinin ilgili hükümleri uygulanır. a) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel oil, madeni yağlar, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve altyapı tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz halindeki her türlü maddeler. (Benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, radyoaktif maddeler vb.) b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkiler sebebi ile sağlık açısından sakınca meydana getiren, bu sebeple kanallara girişi, bakımı ve onarımı engelleyen her türlü madde. c) Öğütülmüş durumda da olsa kanalizasyon sisteminde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanalizasyon fonksiyonunu engelleyecek maddeler. (Süprüntü, moloz, kum, mutfak atığı, kül, selüloz, selülozlu maddeler, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, lif, curuf, paçavra, mezbaha artıkları, gübre, yağ küspesi, toprak, mermer tozu, odun, hayvan dışkısı, hayvan yemi atıkları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, çeşitli gıda maddeleri ve meyvelerin posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, bitki artıkları, ve benzeri maddeler.) d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler. (alkaliler, asitler, pH değeri 6,5’ dan düşük, 10’dan yüksek atıklar vb.) e) 5 0C ile 40 0C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddeler. f) Sıcaklığı 40 0C nin üstündeki her türlü atıksular. g) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler. h) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli kriterler ile ulusal standart ve mevzuatlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren bütün atıklar. ı) Her türlü katı atık ve artıklar, su ve atıksu arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar. i) Hayvan ahırlarından gelen dışkı, şerbet, atıklar, siloların sızıntı suyu ve mandıraların peynir suları. j) Konsantre süt asitleri veya benzer çürümüş kötü kokan atıksular. k) Denizli altyapı tesislerinin genel durum ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak İdare tarafından genel ve bireysel anlamda kanalizasyon sistemine verilmesi miktar ve vasıf olarak uygun görülmeyen tüm atıksular. l) Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EVSEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON SİSTEMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Şartlar Madde 11 (1) Kanalizasyon sisteminin bulunduğu yerlerdeki evsel atıksu kaynakları, aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kanalizasyon sisteminden yararlanırlar. a) Evsel atıksu kaynakları kanalizasyon bağlantı aşamasında, bağlantı talebi için İdarece istenilen evraklar ile birlikte İdare’ye dilekçe ile başvuru yapar. Bu talep üzerine, İdarece bağlantı yapılacak şebekeye ait yer gösterme belgesi düzenlenir. Yer gösterme belgesinde belirtilen metrajlar üzerinden Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünden (AYKOME) Altyapı kazı ruhsatının alınması ile bağlantı İdare veya İdare’nin onayı ile abone tarafından yapılır. Bağlantı işlemi sırasında, her türlü güvenlik önlemi bağlantıyı yapanlar tarafından alınacaktır. Kanalizasyon sisteminde ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek her türlü zararlar bağlantıyı yapanlar tarafından tazmin olunur. b) Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan, çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa, kanalizasyon sistemine bağlanma şartı aranmaz. Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon sistemine bağlanmayabilir. c) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı ve parsel bacası yapılması esas olup, zorunlu durumlarda parsel hattından parsel hattına bağlantı yapma yetkisi İdare’ye aittir. d) Kanalizasyon sistemine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak, her parselde ayrı taşınmazlar inşa edilecek ise esas olan mevcut parsel bacasına bağlanmaktır. Ayrılan her bir parselin kanalizasyon sistemine ayrı ayrı bağlantısının yapılması İdare’nin iznine bağlıdır. e) Eski taşınmazların bağlantı kanalları, İdare tarafından yapılacak denetimler sonucunda, İdare’nin yönetmelik ve mevzuatlarına uygun olduğu tespit edilir ise, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. f) Abonelerin, atıksuları ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için binada ayrı tesisat yapmaları zorunludur. Atıksu tesisatı ile parsel bacalarında toplanan atıksular kanal şebeke hattına bağlantı yapılarak verilir. Binada ayrı tesisatta toplanan yağmur suları ve yer altı drenaj suları yola serbest akış ile verilir. Ayrıca abone istediği takdirde ayrı tesisatta toplanan yağmur ve yeraltı drenaj sularını uygun depolarda toplayarak bahçe sulama suyu olarak da kullanabilir. g) Taşınmazın parsel çıkış bacaları, bahçesiz nizam yapılarda kaldırım altında, bahçeli nizam yapılarda ise yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve İdare tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapak ile kapatılır. h) İdare tarafından atıksu çıkış kotunu belirten su ve kanal durum belgesi proje aşamasında verilir. Atıksu çıkış kotu nedeni ile cazibe usulü akışı sağlayamayan katlar, atıksularını uygun bir pompaj sistemi ile parsel bacasına verir. Diğer katlar ile birlikte parsel bacasında toplanan atıksular bağlantı kanalı vasıtası ile kanalizasyon sistemine verilir. Taşınmaz sahibi, oluşturulacak pompaj sisteminin yapımından ve işletilmesinden sorumlu olmakla beraber, atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almakla da yükümlüdür. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayabileceği zararlardan İdare sorumlu olmaz. ı) Kanalizasyon sistemine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katların atıksuları, cazibe ile akıtılabilse dahi abone parsel bacasında atık suyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almak zorundadır. Aksi takdirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan İdare sorumlu olmaz. i) Kanalizasyon sistemi bulunan iki veya daha fazla sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanalizasyon sistemine bağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. j) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, abone bu bağlantıyı İdare’nin istediği şekilde yapmak zorundadır. Atıksu bağlantıları, kazı izinleri alındıktan sonra bedeli ödenmek kaydıyla İdare tarafından veya İdare’nin onayı ile abone tarafından yapılır. k) Yeni bir kanalizasyon sistemi yapıldığında aynı yolda daha önce eski kanaldan faydalanan bütün binaların yeni kanala bağlanması mecburidir. Mevcut bağlantının, cazibe usulü ile yeni kanala bağlantısının mümkün olması durumunda bağlantı İdare tarafından yapılır. Yeni bağlantı için sıhhi tesisatta yapılacak revize çalışmaları abone tarafından, kanal bağlantısı ise İdare tarafından yapılır. l) Ürettiği atıksuları kanalizasyon sitemine bağlanan atıksu kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmek, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır tutmak zorundadır. m) Atık su parsel bacası ile kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı, İdare tarafından yapıldığı takdirde kanalın bakım ve işletmesinden, İdare sorumludur. Abone bağlantı kanalında kullanımdan dolayı meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla mükelleftir. Kanal bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse İdarece yapılan harcamalar aboneden tazmin edilir. n) Kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde daha önceden yapılmış özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurlarından, çalışmaları İdare tarafından uygun görülmeyenler abone tarafından devre dışı bırakılır. Bu çukurların halk ve çevre sağlığına olumsuz etkilerine karşı gerekli olan bütün çalışmalar abone tarafından yapılır. o) Halk sağlığını olumsuz etkilediği İdare veya Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri tarafından tespit edilen her türlü atıksu toplama çukurları, atıksu ve yeraltı suları parsel sahipleri tarafından İdare’nin bilgisi ve önereceği şekilde bertaraf edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI Deşarj İzin Belgesi ( DİB ) Alınması Esasları Madde 12 (1) İdare’nin sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren endüstriyel atıksu kaynaklarının, İdare’nin atıksu altyapı tesislerinden yararlanması, İdare’nin yazılı onayına bağlıdır. Endüstriyel atıksu kaynaklarının, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler dışında, İdare’nin atıksu altyapı tesislerinden yararlanması yasaktır. Onay şartları, endüstriyel atıksu kaynaklarının almak zorunda olduğu ve İdare tarafından verilen DİB ile belirlenir. İdare tarafından verilen bu belgeyi, İdare’nin atıksu altyapı tesislerinden yararlanan, atıksu oluşumuna sebep olan tüm atıksu kaynaklarının, işletme ruhsatı başvurusu yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın almaları zorunludur. Ayrıca, bu belge gerçek ve tüzel kişilerin yapılarına meşruluk kazandırmaz. (2) DİB işlemleri için hazırlanması gereken belge ve evrakların listesi www.deski.gov.tr adresinde belirtilmektedir. Bu belge ve evraklardaki bilgilerin sorumluluğunun ilgili atıksu kaynağınca yüklenilmiş olması şarttır. DİB başvurusu için yapılan ilk başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde izin belgesi almak zorunludur. Bu süre sonunda izin almayan atıksu kaynakları, izin alınıncaya kadar KÖP öderler. Temel kirleticiler içeren atıksu kaynakları izin alıncaya kadar Kmax değeri 2 (iki) olacak şekilde, önemli kirletici kaynak niteliğinde olan atıksu kaynakları ise Kmax değeri Tablo 2’ deki değerler üzerinden KÖP öderler. (3) Atıksu kaynağında, en az iki teknik eleman tarafından denetim yapılır. Bu denetimde atıksu kaynağı üretim, hammadde, su temini, su kullanımı, atıksu durumu, atıksu deşarj ortamı, arıtım önlemleri vb. açılardan incelenir ve yapılan tespitler ile atıksu kaynağı yetkilisi / sahibinin beyanları tutanağa kaydedilir. İnceleme sonucunda söz konusu atıksu kaynağından; a) Sadece evsel nitelikli atıksu oluştuğu, endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmadığı veya çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi önlem alarak endüstriyel atıksularını devridaimle kullandığı, kanalizasyon sistemine hiçbir endüstriyel atıksu deşarjı olmadığı tespit edilirse, atıksu kaynağına endüstriyel atıksu deşarjı olmadığını bildirir olumlu “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Görüşü’’ verilir. Bu atıksu kaynakları isminde, adresinde, faaliyet sektöründe, üretiminde vb. değişiklikler yaptıkları takdirde, İdare’ye bu değişikliklerle ilgili bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde, yapılacak denetimler sırasında bu değişikliklerin tespit edilmesi halinde atıksu kaynağı hakkında, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır. b) Endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse dahil olduğu endüstri sektörü Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde ve bu Yönetmelikte verilen sınıflandırmalar çerçevesinde tespit edilir. (4) Endüstriyel atıksu kaynağının atıksu karakterini tespit edebilmek için, farklı zamanlarda işletmenin atıksuyundan 2 (iki) ardışık numune alınır ve analiz edilir. Numune alma ve/veya analizlerin masrafları kirleten tarafından karşılanır. Ardışık numuneler arasındaki süre en fazla 1 (bir) aydır. (5) Atıksu karakterinin tespit edilmesinden sonra, atıksularının özellikleri itibariyle kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun görülen endüstriyel atıksu kaynağına DİB verilir, direkt deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynağından bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esasları sağlamak üzere gerekli tedbirleri alması istenir. Atıksu kaynağı, tespit tarihinden itibaren alacak olduğu tedbirler hakkında 15 (onbeş) gün içerisinde İdare’ye yazılı bilgi vermek zorundadır ve bildirilen tedbirler alınıncaya kadar geçen sürede KÖP uygulanır. (6) Atıksu kaynağı yetkilileri tarafından doldurulan Başvuru Formundaki bilgilerin İdare tarafından yeterli görülmemesi halinde durum ilgilisine bir yazı ile bildirilir. Bu durumda, belgeleme işlemi İdare tarafından yapılabilir veya yetkili kuruluşlara da yaptırılabilir ve bedeli ilgili atıksu kaynağı tarafından karşılanır. Başvuru Formu incelenip yerinde denetleme yapılarak en geç 3 (üç) ay içinde değerlendirilir ve o tesis için DİB düzenlenir. Endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi şartlarda kanalizasyon sistemine verilebileceği, kontrol düzeni vb. bilgiler izin belgesinde ayrıntılı olarak belirtilir. İzin işlemlerinin tamamlanması ve tasdiki için DİB bedeli DESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara ve ilgili tarifeye göre alınır. (7) Bir atıksu kaynağının her atıksu deşarjı için ayrı bir izin alması zorunludur. (8) DİB’inde belirtilen şartlar dışında altyapı tesislerinden faydalanmak ve atıksu deşarjı yapmak yasaktır. (9) Birden fazla endüstriyel atıksu kaynağı, arıtma tesisi veya sistemlerini ortak olarak kurdukları durumda DİB, ortak arıtma kuran kuruluşlar tarafından yazılı şekilde arıtma tesisini işletmekten sorumlu olarak beyan edilen kuruluşa verilir. Diğer atıksu kaynaklarına ise, ortak arıtmadan faydalandıklarına dair görüş verilir. Atıksu numunesinde bakılacak kirleticiler, ortak arıtmadan faydalanmakta olan atıksu kaynaklarının faaliyet sektörlerine göre, Tablo 2’ deki sektör kirleticileri dikkate alınarak İdare tarafından belirlenir. (10) Endüstriyel atıksu oluşumuna sebep olan tüm atıksu kaynakları, DİB almak için İdare’ye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmemiş olan ve İdare tarafından tespiti yapılan atıksu kaynaklarına müracaat ederek DİB alması için yazılı bilgilendirme yapılır. Yapılan yazılı bilgilendirme tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde DİB almak zorunludur. Bu süre sonunda DİB almayan atıksu kaynakları, izin alınıncaya kadar KÖP öderler. Temel kirleticiler içeren atıksu kaynakları izin alıncaya kadar Kmax değeri 2 (iki) olacak şekilde KÖP öderler. Ön arıtma ihtiyacı olan endüstriyel atıksu kaynakları için bu Yönetmeliğin 14. ve 15. madde hükümleri geçerlidir. (11) İnşaat aşamasında veya henüz faaliyete geçmemiş olan atıksu kaynaklarının DİB kapsamında İdare’ye müracaat etmeleri durumunda faaliyet gösterecekleri sektör ve atıksu deşarjları dikkate alınarak, Çevre Kanunu ve ilgi çevre yönetmelikleri ile bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aynen uyacaklarına dair İdare tarafından bir taahhütname hazırlanır. Hazırlanan taahhütname, atıksu kaynağının sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra, istenen diğer belgeler ile birlikte İdare’ye teslim edilir. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra atıksu kaynağına, DİB işlemleri kapsamında ön görüş yazısı verilir. Atıksu kaynağı faaliyete geçtikten sonra, 1 (bir) ay içerinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde DİB almak için İdare’ye başvuru yapmak zorundadır. (12) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran atıksu kaynakları, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. (13) Yapılan denetimler sırasında, faaliyet gösterdikleri bölgede İdare’ye ait kanalizasyon sistemi olmasına rağmen, atıksularını alıcı ortamlara deşarj ettiği tespit edilen atıksu kaynaklarına, İdare’ye müracaat ederek kanalizasyon sistemine bağlantı işlemlerini başlatmaları için, tespitin yapıldığı tarihten itibaren başlamak üzere 1 (bir) ay süre verilir. Belirtilen süre içerisinde İdare’ye müracaat etmeyen atıksu kaynakları, atıksularını alıcı ortama deşarj ettiklerinden dolayı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü’ne bildirilir. Bağlantı işlemleri, altyapılardan sorumlu ilgili Daire Başkanlığı tarafından resen gerçekleştirilir. Bağlantı bedelini atıksu kaynağı ödemekle yükümlüdür. (14) Bu Yönetmelik hükümleri dâhilinde, işletmelerin herhangi bir atıksuyunun oluşmadığı tespit edilirse olumlu ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Görüşü’’ verilir. (15) Atıksularını foseptikte toplayarak izin belgesi verilen vidanjörler ile atıksu arıtma tesislerinde bertaraf eden atıksu kaynaklarına her yıl yenilemek şartı ile DİB verilir. DİB’in süresi verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. (16) İdare’nin atıksu altyapı tesislerini, atıksu kaynaklarından gelen atıksulardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı korumak için, Tablo 1’de belirtilen deşarj kirleticilerinde ve limit değerlerinde, Yönetim Kurulu onayı ile düzenlemeler yapabilir. (17) Atıksu kaynakları, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen KÖP bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. (18) DİB işlemleri için atıksu kaynağından alınan tüm numunelerin analiz ücretleri atıksu kaynağı tarafından karşılanır. (19) Bu Yönetmelik hükümlerine göre süre verilmesi gereken durumlarda 15 (onbeş) güne kadar olan süreler tutanakla mahallinde verilir. Toplu Sanayi Bölgeleri Madde 13. (1) Organize Sanayi Bölgesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, Kooperatifler vb. teşekküller Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca atıksu altyapı tesisi yönetimi olduklarından dolayı, kendi altyapı tesislerini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler. Bu yükümlülük çerçevesinde, İdare’nin altyapı tesislerinden yararlanan veya yararlanmak isteyen bu teşekküllerin DİB işlem süreçleri, aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir. a) Toplu sanayi bölgeleri, İdare’ye ait kanalizasyon şebekesine bağlandıkları noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj şartlarını sağlamak zorundadır. Deşarj şartlarını sağlamayan toplu sanayi bölgelerine, İdareye ait kanalizasyon şebekesine bağlandıkları noktadaki atıksu debisi dikkate alınarak KÖP tahakkuk ettirilir. b) Debisine bakılmaksızın kirlilik yükü açısından İdare’nin gerekli göreceği atıksu kaynağı toplu sanayi bölgeleri İdarenin belirleyeceği süre içerisinde (azami 4 ay) deşarj yerinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile karma numune (kompozit) alma cihazı ve/veya takip edilen kirleticileri sürekli ölçebilen, kayıt yapabilen ve anlık veri transferi yapabilen sistemlere uyumlu cihaz / cihazları içeren donanımları kurmak zorundadır. Belirtilen cihazların süresi içinde kurulmaması veya bu cihazların çalışmaması durumunda ilgili atıksu kaynağına KÖP tahakkuk ettirilir. c) Numune Alma Noktaları İdare’nin kontrolünde olup, ruhsatlandırma veya denetim amacıyla numune alma işlemi toplu sanayi bölgeleri yetkilileri ile birlikte, İdare’nin denetim ekipleri tarafından yapılır. d) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde yapılacak olan yasal işlemler ve yaptırımlar, toplu sanayi bölgeleri yönetimlerine uygulanır. e) Toplu sanayi bölgelerindeki DİB işlemleri, toplu sanayi bölgeleri yönetimleri ile gerçekleştirilir. DİB, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin sağlanmasından sonra, toplu sanayi bölgeleri yönetimine verilir. Toplu sanayi bölgeleri içerisinde yer alan firmalara DİB veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı görüşü verilmez. f) Toplu sanayi bölgelerinin ilgilileri; denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi bulunduran İdare yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini günün her saatinde tesis içine almak, numune almak ve ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve İdare’nin denetimine yardımcı olmakla mükelleftir. Atıksu kaynağının ilgilileri tarafından tesisin denetlemeye açılmaması, sorumluların bekletilmesi, denetim ekiplerinin tesise alınmaması veya yapılan denetimlerin engellenmesi durumunda, yaşanan olumsuzluklar denetim ekiplerince tutanak ile belirlenir ve atıksu kaynağı öncelikle yazılı olarak uyarılır. Olayın tekerrürü halinde, atıksu kaynağının arıtma tesisini çalıştırmadığı ve atıksularını by-pass yaptığı kabul edilerek işlem yapılır. g) İdare uygun görmediği takdirde, toplu sanayi bölgelerinin atıksu altyapı tesislerinden faydalanmalarına izin vermez. Ön Arıtma Tesisi Kurulması ile İlgili Esaslar Madde 14 (1) Atıksularını atıksu altyapı sistemlerine veren, atıksularının deşarj kriterleri, Tablo 1’de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin üstünde olan ‘’Önemli Kirletici Kaynak‘’ niteliği taşıyan atıksu kaynakları, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin altında kalacak şekilde önlem almak, ön arıtma tesisi kurmak ve işletmek zorundadır. Endüstriyel atıksuyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır. (2) İdare, ‘’Önemli Kirletici Kaynak’’ niteliği taşımayan ve atıksu deşarj değerleri Tablo 1’de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin üstünde olan atıksu kaynaklarından ön arıtma şartı arayıp aramamakta serbesttir. Ön arıtma tesisi kurma zorunluluğu dışında tutulan bu tür atıksu kaynaklarına Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sürekli olarak KÖP tahakkuk ettirilir. (3) Atıksu debisi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren atıksu kaynakları, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşaa etmek zorundadır. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az ¼’ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız foseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür. (4) Debisine bakılmaksızın kirlilik yükü açısından İdare’nin gerekli göreceği atıksu kaynakları İdare’nin belirleyeceği süre içerisinde ( azami 6 (altı) ay), ön arıtma tesisinin çıkışında yada deşarj yerinde kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile karma numune (kompozit) alma cihazı ve/veya takip edilen kirleticileri sürekli ölçebilen, kayıt yapabilen ve anlık veri transferi yapabilen sistemlere uyumlu cihaz / cihazları içeren donanımları kurmak zorundadır. Belirtilen cihazların süresi içinde kurulmaması veya bu cihazların çalışmaması durumunda ilgili atıksu kaynağına KÖP tahakkuk ettirilir. (5) Evsel atıksu dışında, üretim ve faaliyetleri sonucu oluşan atıksuyu 1 m3/gün veya altında olan ve atıksu karakteri sadece temel kirleticiler ile ifade edilen atıksu kaynaklarından, pH sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile ön arıtma tesisi istenmez, KÖP ve faaliyetten men işlemleri uygulanmaz. (6) Atıksu karakteri, temel ve temel olmayan kirleticiler ile ifade edilen ve evsel atıksu dışında, üretim ve faaliyetleri sonucu oluşan atıksuyu 1 m3/gün veya altında olan atıksu kaynaklarından, temel olmayan kirletici değerlerinin, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin altında olması ve pH sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile, ön arıtma tesisi istenmez, KÖP ve faaliyetten men işlemleri uygulanmaz. (7) Atıksu debisine bakılmaksızın iş makineleri, temizlik araçları ve her türlü taşıtın yıkandığı liftsiz üst yıkamacılar ile halı ve çamaşır yıkama atölyeleri kanala deşarj öncesi ızgara ve çöktürme rögarı yapmaları zorunludur. (8) Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerin ( hotel, okul, düğün salonu, hastane vb.) yemekhaneleri ile liftli yıkamacılar yağ tutucu kurmak zorundadır. (9) Blok mermer kesimi yapan işletmeler dışındaki, mermer işleme atölyeleri çamur önlemi almak zorundadır. (10) Kum yıkama ve hazır beton üretim tesisleri çamur önlemi almak zorundadır. (11) Hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atık ve atıksular kanalizasyon sistemine verilemez. Katı atıkların sundurmada, atıksuların ise foseptikte toplanması zorunludur. Ön Arıtma Tesisi Kurulması; Madde 15 (1) Atıksu ön arıtma ihtiyacı olan atıksu kaynakları; kuracakları atıksu ön arıtma tesisine ait iş planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş planının süresi içerisinde sunulmaması halinde atıksu kaynağının endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. Atıksu kaynağının ön arıtma tesisi kurması için iş planını sunması halinde endüstriyel atıksu debisi; a) 1 (bir) m3/gün’ den büyük ve 50 (elli) m3/gün’ e kadar olan atıksu kaynaklarına 4 (dört) ay, b) 50 (elli) -100 (yüz) m3/gün olan atıksu kaynaklarına 6 (altı) ay, c) 100 (yüz) m3/gün’ den fazla olan atıksu kaynaklarına 8 (sekiz) ay Süre verilir. (2) Süresi içerisinde ön arıtma tesisinin tamamlanamaması durumunda, ilgili atıksu kaynağının gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdare’nin de uygun görmesi halinde en fazla verilen ilk süre kadar ilave süre verilir. Verilen ilk sürenin bitiminden itibaren KÖP bedeli 2 (iki) katı olarak uygulanır. Ayrıca mücbir sebeplerin (genel seferberlik ilanı, genel kısmi grev yangın, sel baskını, deprem vb.) belgelenmesi durumunda 6(altı)’şar aylık ek süreler verilir. Bu süreler zarfında KÖP aynı oranda uygulanmaya devam edilir ve ek sürelerin toplamı 1 (bir) yılı geçemez. (3) Atıksu kaynağının mevcut atıksu ön arıtma tesisinin bir bölümünün veya tamamının yenilenmesi için müracaatta bulunması halinde Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre işlem yapılır. (4) Sektörü, Yönetmelik ekindeki Tablo 2’ de verilip “Kontrol Edilecek Atıksu Kirleticileri” kısmında toksik kirletici içeren atıksu kaynağının, karakterizasyon numunesi sonucu endüstriyel atıksuyundaki toksik kirleticileri deşarj şartlarının üzerinde çıkması durumunda, ön arıtma tesisi kuruncaya kadar endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (5) Ön arıtma yükümlülüğü bulunan işletmenin tesis kurulması için verilen süre içerisinde ortaklıklarının değişmesi veya firmanın isim değişikliği yapması durumunda ortaklardan en az bir tanesinin ortaklığı devam ediyorsa firmanın isim değişikliği bu Yönetmelikte verilen süreleri ayrıca uzatmaz. Ancak firmanın devredildiği ve bütün ortaklarının değiştiği durumlarda firma yeni tespit yapılan firma gibi değerlendirilir ve atıksu arıtma tesisi kurması için gerekli işlemler uygulanır. (6) Verilen süre içerisinde yapımı tamamlanan ve işletilmeye başlanan ön arıtma tesisinin çıkışından, farklı zamanlarda 2 (iki) ardışık atıksu numunesi alınarak analizi yapılır. Yapılan analizler sonucunda kirletici değerlerinin ortalaması, Tablo 1’de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin altında ise atıksu kaynağına, DİB verilmesi için gerekli işlemler başlatılır. Analiz sonuçlarının ortalaması Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde çıkmış ancak, 2. numunenin analiz sonucu limit değerlerin altında ise, atıksu kaynağından 3. bir numune alınır. Bu numunenin sonucu ile 2. numunenin sonucunun ortalaması, limit değerlerin altında çıktığı takdirde, 2. ve 3. numuneler ardışık numune sonucu olarak kabul edilir. Aksi durumlarda atıksu kaynağına gerekli önlemleri alması için 2 (iki) ay daha süre verilir ve bu süre zarfında KÖP uygulamasına devam edilir. Ardışık numuneler arasındaki süre en fazla 1 (bir) aydır. (7) Arıtılması gerekli tüm atıksuların, ön arıtma tesisine alınmış olması gereklidir. Yapılan denetimlerde, arıtılması gerektiği halde ön arıtma tesisine alınmayan ve doğrudan atıksu altyapı sistemine deşarjı yapılan atıksu tespit edildiği takdirde, atıksu numunesi alınmaz ve tespitin yapıldığı tarihten itibaren atıksu kaynağına, gerekli önlemleri alması için 2 (iki) ay süre verilir. Bu süre zarfında da atıksu kaynağına, atıksularına gerekli arıtım önlemlerini tam olarak almadığından dolayı KÖP uygulamasına devam edilir. Bu durum, ardışık atıksu numunelerinden ikincisinin alımı sırasında tespit edilmiş ise, ilk alınan atıksu numunesi sonucu geçersiz sayılır ve belirtilen süre içerisinde gerekli önlemleri alan atıksu kaynağından tekrar 2 (iki) ardışık atıksu numunesi alınır. (8) Yönetmeliğin 15. maddesinin 1, 2, 6 ve 7 nci fıkralarında öngörülen süreler sonunda da deşarj şartlarını sağlamayan atıksu kaynağının endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (9) Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamaması sebebiyle endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyeti durdurulan atıksu kaynağının gerekli önlemleri aldığı gerekçesiyle İdare’ye müracaat etmesi halinde, alınan önlemlerin teknik yönden yeterliliği incelenerek, uygun görülmesi halinde atıksu kaynağının faaliyet durdurma kararı kaldırılır. (10) Endüstriyel atıksuların kaynağında arıtılması esas olmakla birlikte, endüstriyel atıksu debisi 3 (üç) m³/gün’ ün altında olan atıksu kaynağının talep etmesi ve - Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisi işletmesi ile yapılan Sözleşme Belgesini, - Taşıma yapacak araca veya araçlara ait belgelerini, - Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisine ait Deşarj İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi’ni, İdare’ye sunması halinde endüstriyel atıksuların taşınacağı tankların sızdırmaz olması şartıyla endüstriyel atıksularının arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak arıtılmasına ve/veya bertarafına izin verilir.” İzin Belgelerinin Geçerliliği ve Sürekliliği Madde 16 (1) Atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj eden atıksu kaynaklarına verilen DİB 3 (üç)’er yıllık süreler için geçerlidir. Atıksu kaynağı, izin belgesinin yenilenmesi için izin belgesinin süresinin bitim tarihine kadar müracaat etmek zorundadır. Yapılan denetimlerde DİB’ini yenilemediği tespit edilen atıksu kaynağına müracaat etmesi için 1 (bir) ay süre verilir. Verilen süre içerisinde müracaat etmeyen atıksu kaynağına DİB’inin süresinin bittiği tarih itibari ile belge yenileninceye kadar KÖP tahakkuk ettirilir. (2) İsim, adres ve/veya el değişikliği yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları İdare’ye müracaat ederek DİB’ini yeniletirler. (3) DİB alan atıksu kaynakları Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdürler. İzin sahibi olmak, şartların sağlanmaması ile oluşacak cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı temin etmez. Bu yönetmelik herhangi bir şekilde değiştirildiğinde gerekiyorsa süresi dolmamış bile olsa İdare tarafından izin belgelerinin yenilenmesi istenebilir. (4) DİB; İşyeri açma ve çalışma izni, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni vb. yerine kullanılamaz. Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Şartlar Madde 17 (1) İdare’nin sorumluluk alanı içinde kalan, faaliyet gösterdiği bölgede kanalizasyon sistemi bulunmadığından dolayı, atıksularını alıcı ortamlara deşarj eden atıksu kaynaklarının denetim, kontrol ve izin işlemleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü tarafından, atıksularını sızdırmaz özellikteki foseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, İdare’nin atıksu arıtma tesislerine taşıyan atıksu kaynaklarının denetim, kontrol ve izin işlemleri ise, İdare tarafından gerçekleştirilir. (2) Atıksularını sızdırmaz özellikteki foseptikte toplayarak, İdare’nin atıksu arıtma tesislerine taşıyan atıksu kaynakları, atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj eden atıksu kaynakları gibi, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır. (3) Atıksularını sızdırmaz özellikteki foseptikte toplayarak İdare’nin atıksu arıtma tesislerine taşıtan atıksu kaynakları İdare’den Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almış vidanjörlerle taşıtma yapmak mecburiyetindedir. Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alınmamış vidanjörle taşınan atıksular İdare’nin atıksu arıtma tesislerine kabul edilmez. (4) Atıksularını foseptikte toplayarak izin belgesi verilen vidanjörler ile İdare’nin atıksu arıtma tesislerine taşıyan atıksu kaynaklarının DİB’inde belirtilen deşarj limitlerinin üzerinde boşaltım yaptıklarının tespit edilmesi durumunda, İdare denetim ekipleri tarafından gerekli görülen kirleticilerin analiz bedeli atıksu kaynağı tarafından karşılanmak koşulu ile ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırılır. Analizi yaptırılan kirleticilerin değerleri deşarj limitlerinin üzerinde çıkması durumunda atıksu kaynağına KÖP tahakkuk ettirilir. (5) Atıksularını foseptikte toplayan atıksu kaynakları, foseptiklerinin sızdırmaz özellikte olduğunu belgelemek (proje örneği, çekim belgeleri / faturaları, vb.) zorundadır. Ayrıca foseptiğini çektiren atıksu kaynağı, her çekim işlemi sırasında, çekim işlemini gerçekleştiren kurum veya kuruluştan alacağı fatura veya belgeyi, en az 3 (üç) yıl saklamak ve istendiğinde İdare’ye iletmek ile yükümlüdür. (6) Yapılan denetimlerde, foseptiğinin çekim belgelerini İdare’ye sunamayan veya