BORÇLUYA DAVA AÇMA

BORÇLUYA DAVA AÇMA

...............................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) (Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi) KONUSU : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen .........................YTL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması. OLAY :Yöneticisi bunduğum.......................ili...........................ilçesi ...........mahallesi .............. caddesi ................ sokakta ......ada ........... parselde bulunan ......kapı numaralı apartmanın ....nolu bağımsız bölüm maliki(veya kiracı) olan davalı Anagayrimenkulün genel gider payı olarak toplam..............YTL. Borcunu ödememiştir. Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır. HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33 ve ilgili mevzuat. DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı İhtarname ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEK : Kat maliki(veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün Genel giderlerinden payına düşen..................YTL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. (Tarih...../...../.......) Yönetici (Adı-Soyadı,İmza)